Facebook Pixel

Vilkår for bedriftsavtale

1. Generelt

Disse vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra Evigr (LIDI AS) til bedrifter og forbrukere i butikk eller på evigr.no. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. LIDI AS er rettighetsinnehaver for Evigr.

2. Definisjon av parter

Utleier eller selger er:

LIDI AS
Karl Flods vei 9
0953 Oslo

Organisasjonsnummer: NO 917 961 948
Telefon: +47 466 61 795
E-postadresse: bedrift@evigr.no

og blir i det følgende benevnt vi, oss, utleier, Evigr eller LIDI AS.

Kunde er:
Den person eller bedrift som er oppgitt som leietager eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietaker, kunden, du, deg, din eller ditt.

Med leieobjekter innebærer blomster, blomsterdekorasjoner, trær, busker og alt annet som leies ut på evigr.

Med salgsprodukter solgt i butikk eller på nett gjelder Angrerettsloven, se detaljer i punkt 12

3. Bestilling og avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Bestilling skjer på nettsiden evigr.no. For kjøper er bestillingen bindende og vilkårene akseptert når bestilling er utført og når ordren er registrert på selger sin server. Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og automatisk sende en spesifisert ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper oppfordres til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å se til at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Dersom det er avvik mellom kjøpers bestilling og selgers ordrebekreftelse, må kjøper snarest mulig og innen 14 dager underrette selger om avviket

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å gjennomføre et kjøp må du legge inn et gyldig mobilnummer og en e-post adresse, slik at vi kan administrere ditt kjøp, yte effektiv kundeservice, samt sende deg kvittering for kjøpet.

4. Tilgjengelighet, betaling, depositum og priser

Tilgjengelighet
Alle blomsterdekorasjoner og diverse utstyr tilbys med forbehold om tilgjengelighet. Leietaker kan ikke fremme krav dersom Utleier ikke er i stand til å levere produktene og utstyret i ønsket leieperiode, mengde, kvalitet, størrelse e.l.

Betaling
Ordren kan betales ved utlevering i butikk, forhåndsbetales med bank- eller kredittkort. For kunder med avtale er det også mulig å betale forskuddsvis gjennom faktura.

Betaling med kredittkort- eller debetkort
Ved handel blir betalingen behandlet av en betalingsformidler, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Varen sendes direkte etter bekreftet kjøp hos Nets, forutsatt at betalingsmiddel er gyldig.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som produktet kjøpes.  LIDI AS aksepterer de betalingskort/måter som til enhver tid er beskrevet i forbindelse med kjøp i nettbutikken.

Betaling med faktura
Kunder med avtale kan velge å betale for varen med faktura. Faktura sendes til oppgitt fakturamottaker med 14. dagers betalingsfrist. Om tilsendt faktura ikke blir betalt innen angitt frist, vil det bli sendt betalingspåminnelse og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil faktura bli oversendt inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Depositum for leieobjekter
LIDI AS følger vanlig utleiepraksis og forbeholder seg retten til å reserve et depositumsbeløp. Depositum sikrer hvis kunden returnerer verktøyet for sent, skader verktøyet eller ikke leverer i det hele tatt. Depositumets størrelse varierer med valgt utstyr som leies. Utleieprodukter AS har rett til å benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller evnt. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor. Dersom det ikke er reservert et depositumbeløp, fritar ikke det kunden fra ansvaret, og kunden må betale for kostnader i etterkant.

Priser
Alle priser er ekskludert merverdiavgift dersom ikke annet er angitt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra evigr.no sin side på nettstedet kan utleier ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Levering

Ordrebekreftelse/kvittering for bestillingen sendes normalt ut til oppgitt e-post adresse og/eller tlf nr innen en time etter at betalingstransaksjonen er godkjent.

Kjøper har selv risiko for at riktig og virksom kontaktdata oppgis. Dersom bekreftelsen ikke mottas innen forventes tid anmodes du om å undersøke spam filteret og/eller kontakte LIDI AS på bedrift@evigr.no eller benytter øvrige kanaler for support som tilbys på vår nettside.

Leveransen skjer etter den metoden kunden har oppgitt i bestillingen. Ved forsendelser kan leveringstiden variere for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 1 og 7 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller våre transportpartnere.

Levering er skjedd i det øyeblikket kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen(e).

6. Opplysninger om ytelser gitt i produktbeskrivelsen

Selger tilstreber å gi kunden så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Videre forbeholder selger seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

7. Utleie av produkter

Evigr tilbyr blomster og planter for utleie.

Evigr forplikter seg til å levere leieobjekter av høy kvalitet i presentabel tilstand. Vi har egne rutiner som kontrollerer og vedlikeholder leieobjektene før og etter utleie.

Kunden er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på produktene. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes feil eller mangler. Leietager plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og ta kontakt med Evigr om leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand.

Utleiers ansvar ved feil begrenser seg til å kompensere leier med lån av tilsvarende utstyr i den tidsperiode som må antas å ha gått tapt for leier som følge av feil.

7a. Driftsstopp og skader på leieobjekt

Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes LIDI AS omgående. Vi vil da gjøre vårt beste for å hjelpe leietageren. Skader meldes til bedrift@evigr.no omgående. Dette gjelder også ved tyveri.

Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil LIDI AS kunne kreve dette dekket av kunde. Dette gjelder også om utstyret leveres tilbake i vanskjøttet eller leveres skitten utover det normale.

Vi streber alltid etter å gi de beste råd og tips for bruk av leieobjektet, men er ikke ansvarlig for utførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tap som skyldes bruk av leieobjektet, forsinkelser eller feil på leieobjektet.

7b. Forsikring av leieobjekter

Leieobjektet er under leietiden ikke forsikret.

7c. Bruk av leiebojektet

Bruk av leieobjekter skjer på eget ansvar. Leietaker er ansvarlig for at utstyr og tilbehør benyttes på en slik måte at det ikke blir skadet eller urimelig tilgriset. Riktig og sikker bruk av utstyret er leietakers ansvar.

7d. Leietakers rettigheter og plikter

Leietageren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie på evigr.no. Utleier sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss.

Har du mistanke om at andre har tilgang til din konto plikter du å varsle utleier umiddelbart. Evigr har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt.

Videre må disse vilkårene aksepteres før bestilling på nettsiden.

Leietageren må gi fra seg leieobjektet før avtalt dato og tid utløper og på avtalt leveringsform. Forsinket tilbakelevering vil medføre ekstra kostnad for kunden, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

7e. Endring eller kansellering av ordre

For å endre ordre må LIDI AS kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at leieobjektene faktisk er ledig. Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid. Forlengelse av leieperioden kan skje før leieperiodens start og/eller under leieperioden ved å endre leiestart eller leieslutt.

Endringer og kanselleringer av leieobjekter som medfører at tilgjengeligheten av leieobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking.

7f. Utlevering og retur av leieobjekter

Utlevering og retur skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom utleveringen av leieobjektene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når utlevering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt eller leieobjektet(ene) ikke er disponibelt.

Leietaker/kunde er ansvarlig for produktet til det er returnert til oss.

Vi kontrollerer leieobjektene tilstand og at alle deler er til stede når de kommer inn på vårt lager.

8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Angrerettloven gir deg rett til å angre dine kjøp. Angreretten gjelder for varer som er kjøpt og ikke for leieobjekter. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ).

For å benytte angreretten må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje etc) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. For eksempel, gjelder ikke angretten dersom salgsproduktet/varen er tatt i bruk.

Produktet returneres til oss i originalemballasjen og innen rimelig tid, sammen med angrerettskjema. Dersom du selv leverer salgsvaren til vårt lager er det ingen kostnader for deg. Velger du å sende det tilbake med post eller andre metoder er det ditt ansvar til varen er fremkommet oss. Du må selv besørge egen, egnet emballasje og kontakte oss før sending.

9. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving av avtalen
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

10. Selgers ansvar

Nettbutikken vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler. Kjøpers nettbutikk er imidlertid avhengig av flere systemer for å fungere optimalt.

Nettbutikk, eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold.

LIDI AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at  nettbutikken ikke kan benyttes som forutsatt.

LIDI AS kan endre funksjonalitet i nettbutikken eller velge å slutte å tilby den.

11. Kjøpers ansvar

Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.

Ved betaling med betalingskort eller lignende kjøper er ansvarlig for å benytte et gyldig betalingsmiddel.

Dersom kjøper vesentlig bryter med disse vilkår, kan LIDI AS nekte bruk av egne salgskanaler.

12. Immatrielle rettigheter

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Videoer på youtube er linker til tredjeparts tjeneste utenfor LIDI/Evigrs kontroll.

13. Personvern

LIDI AS behandler dine personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser.  Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til LIDI AS.

evigr.no benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker. Cookie lagrer data i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan da gjenkjenne hvem du er slik at du blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Vi samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten.

14. Tvister og konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forliksrådet for mekling.

15. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Avtalt verneting er OsloTingrett.

16. Endringer i vilkår og betingelser

LIDI AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på evigr.no. Dersom LIDI AS vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på evigr.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på evigr.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke LIDI AS.

Garanti

På alle produkter

Gratis frakt i hele Norge

På alle ordre over 999,-

Gratis retur

30 dagers åpent kjøp

100% sikkerbetaling

Klarna/Vipps